top of page
Privacy-statement

Ons Huis Vastgoed, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stadhouderslaan 1

3583 JA Utrecht

T(030) 231 21 61

I www.onshuisvastgoed.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ons Huis Vastgoed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Bedrijfsgegevens

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons Huis Vastgoed verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ons Huis Vastgoed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om contact met je op te nemen in verband met onze diensten

- Opstellen huur- en koop/aannemingsovereenkomsten

- Verzenden van onze nieuwsbrief

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ons Huis Vastgoed neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ons Huis Vastgoed) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ons Huis Vastgoed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van minimaal zeven jaar van alle bovengenoemde gegevens o.m. in verband met fiscale verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ons Huis Vastgoed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ons Huis Vastgoed gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, behalve voor een goed en gebruiksvriendelijk functioneren van deze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ons Huis Vastgoed en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onshuisvastgoed.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Ons Huis Vastgoed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ons Huis Vastgoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onshuisvastgoed.nl

Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden is een beperkte aansprakelijkheid van toepassing, zie onze algemene voorwaarden.

Op onze werkzaamheden is een beperkte aansprakelijkheid van toepassing, zie onze algemene voorwaarden op onze website.

bottom of page